old tucson 11x14 watercolour

old tucson 11x14 watercolour
old tucson 11x14 watercolour